menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

KIEROWCAZADZWONI.PL

PLATFORMA ŁĄCZĄCA PRZEWOŹNIKÓW I PODRÓŻUJĄCYCH 1. O NAS
  1. Właścicielem Serwisu Internetowego KierowcaZadzwoni.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest KAMIL KASPRZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS KING KAMIL KASPRZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jelcza 214, 32-250 Charsznica, NIP 6591472916, REGON 122458411, adres poczty elektronicznej: biuro@kierowcazadzwoni.pl, numer telefonu: 660 662 007.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym za prawidłowe działanie Platformy Kierowca Zadzwoni. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Podróżujący zainteresowani zawarciem Umowy Przewozu oraz Przewoźnicy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Podróżujący za pomocą Serwisu może zawrzeć Umowę Przewozu. Sama Umowa Przewozu jest zawierana poza Serwisem Internetowym – rolą Serwisu jest jedynie skojarzenie Podróżującego i Przewoźnika.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  2. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
  3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
  4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta. Jeżeli Podróżujący zamierza wystawić Ogłoszenia – jego dane będą przetwarzane także w tym celu.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcy:
   1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
   2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy.
  3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego:
   1. w przypadku Podróżującego: imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;
   2. w przypadku Przewoźnika: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontakt.
   3. Podanie innych danych niż powyżej nie jest obowiązkowe.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.
  5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (np. ilość Usługobiorców, podział na województwa) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu.
 4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
   1. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
   2. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
   3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
   4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
   5. badania cech zachowań odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. (remarketing)
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   1. w przeglądarce Chrome
   2. w przeglądarce Firefox
   3. w przęglądarce Internet Explorer
   4. w przeglądarce Opera
   5. w przeglądarce Safari
   6. w przeglądarce Microsoft Edge
  6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy.
 6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 7. DOSTĘP DO DANYCH INNYCH USŁUGOBIORCÓW
  1. Serwis jest platformą ogłoszeń transportowych umożliwiającą Podróżującemu wystawianie Ogłoszeń dotyczących poszukiwanych usług przewozowych i zawieranie Umów Przewozu z Przewoźnikami. Usługodawca Serwisu udostępnia Podróżującemu Formularz Ogłoszeń, które jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Podróżujący, a z drugiej Przewoźnik będący samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Przewozu i nie świadczy usług transportowych, przewozowych ani kurierskich.
  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego może powodować, że inni Usługobiorcy mogą mieć za pośrednictwem Serwisu oraz jego Usług Elektronicznych dostęp do danych osobowych innych Usługobiorców – np. Przewoźnik, który wykupi dostęp do Ogłoszeń może otrzymać dane kontaktowe do Podróżującego dodającego dane Ogłoszenie w celu nawiązania kontaktu i zawarcia Umowy Przewozu – Serwis przekazuje w takim wypadku numer telefonu kontaktowego do Podróżującego.
  3. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie danych osobowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  4. Usługobiorcy są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych innych Usługobiorców, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
  2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.